Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

dla uczniów VIII LO –

1 września 2015 r.

o godz. 10.30 dla uczniów klas I

o godz. 11.30 dla uczniów klas II i III
 
Stypendia szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc.

UWAGA!!!! Krótkie terminy składania wniosków

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA” - Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016 dotyczy uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do liceów ogólnokształcących.

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania upływa w dniu 7 września br. 

STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 456,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2015 roku do pedagoga szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • kradzieży z włamaniem
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • innych, szczególnych okoliczności

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

Wnioski można pobrać ze strony urzędu - link do urzędu:

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11322.asp,

u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkolnym.

W przypadku wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 91/4245797 lub 91/4245798.

 

 

Uczniowie nie zamieszkujący w Gminie Miasto Szczecin mogą zwracać się o pomoc we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie (dotyczy: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego).

 


Logowaniebanner

Copyright ©2011 VIII LO w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.