Stypendia szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc.

UWAGA!!!! Krótkie terminy składania wniosków

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA” - Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016 dotyczy uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do liceów ogólnokształcących.

Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania upływa w dniu 7 września br. 

 

Czytaj całość…
 


Logowaniebanner

Copyright ©2011 VIII LO w Szczecinie. Wszystkie prawa zastrzeżone.